ඒනුඹ නිසා | E Numba Nisa | Episode-60 | 2023-05-18