ඒනුඹ නිසා | E Numba Nisa | Episode-59 | 2023-05-17