ඒනුඹ නිසා | E Numba Nisa | Episode-52 | 2023-05-08